Nhân sự

1. BỘ MÔN CƠ SỞ

nbthuy
 

Nguyễn Thị Bích Thủy

Chức vụ (Chức danh): Trưởng khoa, Giảng viên CĐSP chính

Email: nbthuy@sptwnt.edu.vn

kgdmn
 

Phạm Thị Vân Anh

Chức vụ (Chức danh): Phó trưởng khoa, Giảng viên CĐSP chính

Email: pvanh@sptwnt.edu.vn

kgdmn
 

Vũ Văn Hưởng

Chức vụ (Chức danh): Trưởng bộ môn, Giảng viên CĐSP chính

Email: vvhuong@sptwnt.edu.vn

kgdmn
 

Nguyễn Văn Danh

Chức vụ (Chức danh): Phó Trưởng bộ môn cơ sở, Giảng viên CĐSP chính

Email: nvdanh@sptwnt.edu.vn

kgdmn
 
Trần Thị Minh Phương

 

Chức vụ (Chức danh): Thư kí khoa

Email: tmphuong@sptwnt.edu.vn

kgdmn
 

Nguyễn Viết Tuân

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên CĐSP chính

Email: nvtuan@sptwnt.edu.vn

kgdmn
 

Nguyễn Thị Hải

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: nthai@sptwnt.edu.vn

kgdmn
 

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: nbnguyet@sptwnt.edu.vn

kgdmn
 

Nguyễn Văn Chường

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: nvchuong@sptwnt.edu.vn

kgdmn

Vũ Thị Thúy

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên CĐSP chính

Email: vtthuy@sptwnt.edu.vn

Đinh Thị Thu Hằng

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên CĐSP chính

Email: dinhthuhang.gdmn@gmail.com

kgdmn

Trần Thị Bảo Trân

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: tbtran@sptwnt.edu.vn

2. BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH

kgdmn
 

Phạm Quỳnh Hương

Chức vụ (Chức danh): Phó Trưởng khoa (Giảng viên)

Email: pqhuong@sptwnt.edu.vn

kgdmn
 

Lê Thị Kim Phượng

Chức vụ (Chức danh): Trưởng bộ môn (Giảng viên CĐSP chính)

Email: lkphuong@sptwnt.edu.vn

knt
 

Nguyễn Thị Hoàng Hà

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên CĐSP chính

Email: nhha@sptwnt.edu.vn

 
 
kgdmn

Trương Thị Tâm Chung

Chức vụ (Chức danh): Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

Email: ttchung@sptwnt.edu.vn

kgdmn
 

Nguyễn Thị Thu Nga

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: ntnga@sptwnt.edu.vn

kgdmn
 

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: nhnhung@sptwnt.edu.vn

kgdmn
 

Phùng Thị Long

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: ptlong@sptwnt.edu.vn

kgdmn
 

Nguyễn Việt Trung

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: nvtrung@sptwnt.edu.vn

kgdmn
 

Nông Xuân Thi

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: nxthi@sptwnt.edu.vn

knt
 

Nguyễn Văn Tuyên

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: nvtuyen@sptwnt.edu.vn

knt
 

Nguyễn Thị Ái

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: ntai@sptwnt.edu.vn