Nhân sự


BAN CHỦ NHIỆM KHOA
 
nthien
 

Lê Thị Hiền

Chức vụ: Trưởng Khoa, Giảng viên chính

Email: nthien@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0982 951 235

 
ntthao
 

Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Phó Trưởng khoa, Giảng viên chính

Email: ntthao@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0914 176 996

 


TỔ CƠ SỞ

Nhóm giáo dục
 
pvanh
 

Phạm Thị Vân Anh

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Cơ sở/ Trưởng nhóm Giáo dục

Email: pvanh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 098 501 5341

 
kgdmn
 

Phí Thị Thu Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Email: pthuyen@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0908 756 986

 
kgdmn
 

Nguyễn Thị Hải

Chức vụ: Giảng viên

Email: nthai@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0127 583 6516

 
kgdmn
 

Lê Thị Bấp

Chức vụ: Giảng viên

Email: ltbap@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 01649 707 486

 

Nhóm vệ sinh - Dinh dưỡng - Bệnh học
 
kgdmn
 

Nguyễn Văn Danh

Chức vụ: Trưởng nhóm Vệ sinh-Dinh dưỡng-Bệnh học

Email: nvdanh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0914 275 146

 
kgdmn
 

Lê Thị Hồng

Chức vụ: Giảng viên

Email: lthong@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 090 771 6223

 
kgdmn
 

Nguyễn Văn Chường

Chức vụ: Giảng viên

Email: nvchuong.gdmn@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0122 7777 359

 
kgdmn
 

Trần Thị Minh Phương

Chức vụ: Thư ký khoa

Email: tmphuong@sptwnt.edu.vn - khoagiaoducmamnon@gmail.com

Điện thoại: 090 873 1888

 

Nhóm Mỹ thuật
 
 

Nguyễn Thị Diệu Hà

Chức vụ: Trưởng nhóm Mỹ thuật

Email: ndha@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0167 8833 177

 
kgdmn
 

Ngô Đăng Hiệp

Chức vụ: Giảng viên chính

Email: ndhiep@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 098 543 8841

 
kgdmn
 

Nguyễn Việt Trung

Chức vụ: Giảng viên

Email: nvtrung@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 098 612 9879 

 
kgdmn
 

Nguyễn Kim Hằng

Chức vụ: Giảng viên

Email: nkhang@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 097 587 9890

 

TỔ PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH
 
kgdmn
 

Lê Thị Kim Phượng

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Phương pháp chuyên ngành/ Trưởng Nhóm TV - VH, Giảng viên chính

Email: nkphuong@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0984 080 200 

 
kgdmn
 

Nguyễn Thị Hoàng Hà

Chức vụ: Giảng viên chính

Email: nhha@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 093 213 5213

 
kgdmn
 

Nguyễn Thị Thu Nga

Chức vụ: Giảng viên

Email: ntnga@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 097 563 9105

 
kgdmn
 

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Giảng viên

Email: nhnhung@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 098 897 88 77

 
kgdmn
 

Phạm Quỳnh Hương

Chức vụ: Giảng viên

Email: pqhuong@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0168 368 2359

 
kgdmn
 

Lâm Ngọc Bình

Chức vụ: Giảng viên

Email: lnbinh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0122 997 7447

 
 

Trương Thị Tâm Chung

Chức vụ: Giảng viên

Email: ttchung@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0905 411 555

 
kgdmn
 

Phùng Thị Long

Chức vụ: Giảng viên

Email: ptlong@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0167 290 9389

 
kgdmn
 

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên

Email: nbnguyet@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0975 909 599

 
kgdmn
 

Nông Xuân Thi

Chức vụ: Giảng viên

Email: nxthi@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 098 994 0285 

 

TỔ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
 
kgdmn
 

Vũ Duy Chinh

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Giáo dục Đặc biệt

Email: vdchinh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 098 880 2910

 
kgdmn
 

Nguyễn Thị Hương Giang

Chức vụ: Giảng viên

Email: nhgiang@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0985 279 661

 
kgdmn
 

Vũ Thị Thúy

Chức vụ: Giảng viên

Email: vtthuy@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 098 309 1237

 
kgdmn
 

Trần Hoàng Phong

Chức vụ: Giáo viên

Email: thphuong@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0126 8500 257