Nhân sự

 

Lê Thị Hiền

Chức vụ: Trưởng Khoa

Email: nthien@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Email: ntthao@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Phạm Thị Vân Anh

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Cơ sở/ Trưởng nhóm Giáo dục

Email: pvanh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Phí Thị Thu Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Thị Hải

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Điện thoại:

 
 

Lê Thị Bấp

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Văn Danh

Chức vụ: Trưởng nhóm Vệ sinh-Dinh dưỡng-Bệnh học

Email:

Điện thoại:

 
 

Lê Thị Hồng

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Văn Chường

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Điện thoại:

 
 

Trần Thị Minh Phương

Chức vụ: Thư ký khoa

Email:

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Thị Diệu Hà

Chức vụ: Trưởng nhóm Mỹ thuật

Email:

Điện thoại:

 
 

Ngô Đăng Hiệp

Chức vụ: Giảng viên chính

Email:

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Việt Trung

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Kim Hằng

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Điện thoại:

 
 

Lê Thị Kim Phượng

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Phương pháp chuyên ngành/ Trưởng Nhóm TV - VH

Email:

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Thị Hoàng Hà

Chức vụ: Giảng viên chính

Email:

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Thị Thu Nga

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Điện thoại:

 
 

Phạm Quỳnh Hương

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Điện thoại:

 
 

Lâm Ngọc Bình

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Điện thoại:

 
 

Trương Thị Tâm Chung

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Điện thoại:

 
 

Phùng Thị Long

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên

Email:nbnguyet@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Nông Xuân Thi

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Điện thoại:

 
 

Vũ Duy Chinh

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Giáo dục Đặc biệt

Email: vdchinh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Thị Hương Giang

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Điện thoại:

 
 

Vũ Thị Thúy

Chức vụ: Giảng viên

Email:

Điện thoại:

 
 

Trần Hoàng Phong

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Điện thoại: