Chức năng nhiệm vụ

sptwnt.edu.vn

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Mầm non. 

2. Nhiệm vụ 

2.1. Công tác đào tạo 

a) Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đào tạo ngành Giáo dục Mầm non theo kế hoạch được phê duyệt.

b) Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần; biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ dạy học ngành học, các học phần phụ trách.

c) Tổ chức triển khai xây dựng, thẩm định ngân hàng câu hỏi thi, đề thi và đánh giá kết quả thi các học phần thuộc Khoa phụ trách.

d) Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

đ) Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra theo cam kết đã được công bố.

e) Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác đào tạo của Khoa.

ê) Tổ chức thi thao giảng cấp Khoa, phân loại giờ dạy của giảng viên.

2.2. Công tác nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng, hợp tác quốc tế

a) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hội nghị, hội thảo chuyên đề khoa học cấp khoa.

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp.

c) Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi Khoa.

2.3. Công tác quản lý người học

a) Giải quyết công việc hành chính có liên quan đến người học theo phân cấp hoặc do Hiệu trưởng ủy quyền.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát người học thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện.

c) Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên tổ chức đánh giá và tổng hợp kết quả xếp loại rèn luyện người học cuối mỗi kỳ, năm học, khóa học theo quy định.

d) Khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân người học ở phạm vi Khoa.

đ) Cung cấp thông tin về chương trình, kế hoạch đào tạo, tư vấn hỗ trợ các vấn đề về học tập và rèn luyện cho người học.

e) Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin việc làm cho người học.

2.4. Công tác khác 

a) Phối hợp với Trường Mầm non Thực hành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên; tư vấn, hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật cho phụ huynh trẻ.

b) Quản lý VC, NLĐ của đơn vị.

c) Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thuộc phạm vi Khoa phụ trách.

d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các hoạt động của Khoa theo quy định.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.