Lịch sử phát triển

1. Quá trình hình thành và phát triển
Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Giáo dục Mầm non gắn liền với lịch sử 30 năm Trường CĐSP Trung ương Nha Trang. Từ năm 1987 - 1996, các hoạt động của Khoa gắn liền với nhiệm vụ đào tạo của nhà trường: đào tạo giáo viên ngành nuôi dạy trẻ và mẫu giáo trình độ trung cấp.  
Năm 1996, Khoa Giáo dục Mầm non được thành lập theo Quyết định số 4247/GD-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập tổ chức quản lý Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2. 
Cơ cấu tổ chức và nhân sự qua các thời kỳ
1996 - 2002: Thành lập Khoa Giáo dục Mầm non. Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non trình độ trung cấp và cao đẳng; Đảm nhiệm giảng dạy các bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tâm lý, Giáo dục, Ngoại ngữ, Tiếng Việt thực hành, Cơ sở văn hóa Việt Nam cho các chuyên ngành đào tạo trong trường. Ban Chủ nhiệm: Trưởng khoa: Trịnh Thị Hồng Thanh. Phó Trưởng khoa: Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Thị Thảo. Cơ cấu tổ chức: Gồm 03 tổ chuyên môn: Tổ bộ môn Cơ bản (Tổ trưởng: Ngô Thị Kim Oanh), Tổ bộ môn Cơ sở (Tổ trưởng: Đỗ Thị Nhẫn), Tổ bộ môn Chuyên ngành (Tổ trưởng: Nguyễn Thị Hằng). 
2002 - 2004: Khoa Giáo dục Mầm non được chia tách thành 2 khoa: Khoa Sư phạm Mầm non và Khoa Sư phạm Thể dục. Ban Chủ nhiệm: Trưởng khoa: Trịnh Thị Hồng Thanh. Phó Trưởng khoa: Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thảo. Cơ cấu tổ chức: Gồm 03 tổ chuyên môn (32 giảng viên): Tổ bộ môn Cơ bản (Tổ trưởng: Ngô Thị Kim Oanh), Tổ bộ môn Cơ sở (Tổ trưởng:  Đỗ Thị Nhẫn), Tổ bộ môn Chuyên ngành (Tổ trưởng:  Nguyễn Thị Hằng). 
2004 - 2008: Năm 2005, Khoa Sư phạm Mầm non tiếp tục tách ra thành 2 khoa: Giáo dục Mầm non và Giáo dục Đặc biệt. Khoa Giáo dục Mầm non: Ban Chủ nhiệm: Trưởng khoa: Nguyễn Thị Hằng; Phó Trưởng khoa: Ngô Thị Kim Oanh, Nguyễn Đức Thới. Cơ cấu tổ chức: gồm 03 tổ chuyên môn (28 giảng viên): Tổ bộ môn Cơ bản (Tổ trưởng:  Nguyễn Thị Hoàng Hà), tổ bộ môn Cơ sở (Tổ trưởng: Đỗ Thị Nhẫn) và tổ Phương pháp chuyên ngành (Tổ trưởng: Phạm Quỳnh Hương). Khoa Giáo dục Đặc biệt: Trưởng khoa: Nguyễn Thị Thảo. Gồm 01 nhóm chuyên môn (6 giảng viên, nhóm trưởng: Vũ Thị Thúy). 
2008 – 2009: Khoa Giáo dục Mầm non có 28 giảng viên. Ban Chủ nhiệm: Trưởng khoa: Nguyễn Tuyết Lan. Phó Trưởng khoa: Nguyễn Đức Thới. Cơ cấu tổ chức: Gồm 02 tổ chuyên môn (28 giảng viên): Tổ bộ môn Cơ sở (Tổ trưởng: Lê Thị Hiền) và tổ Phương pháp chuyên ngành (Tổ trưởng: Đinh Hiền Minh). 
2009 – 2010: Khoa Giáo dục Mầm non có sự thay đổi nhân sự: tách nhóm các bộ môn đại cương, tiếng Anh sang Khoa Đại cương. Ban Chủ nhiệm: Trưởng khoa: Nguyễn Tuyết Lan. Phó Trưởng khoa: Lê Thị Hiền. Cơ cấu tổ chức: Gồm 02 tổ chuyên môn (18 giảng viên): Tổ bộ môn Cơ sở (Tổ trưởng: Lê Thị Hiền), Tổ bộ môn Phương pháp chuyên ngành (Tổ trưởng: Phạm Quỳnh Hương). 
2011 – 2012: Khoa Giáo dục Mầm non. Ban Chủ nhiệm: Trưởng khoa: Nguyễn Tuyết Lan, Phó Trưởng khoa: Lê Thị Hiền. Cơ cấu tổ chức: Gồm 02 tổ chuyên môn (16 giảng viên): Tổ bộ môn Cơ sở (Tổ trưởng: Lê Thị Hiền), Tổ bộ môn Phương pháp chuyên ngành (Tổ trưởng: Phạm Quỳnh Hương). 
2013 – 2014: Tháng 3 năm 2013, Khoa Giáo dục Đặc biệt được sáp nhập vào Khoa Giáo dục Mầm non. Năm học 2013-2014, Khoa Giáo dục Mầm non có sự thay đổi cơ cấu và nhân sự. Ban Chủ nhiệm: Phó Trưởng khoa: Lê Thị Hiền, Nguyễn Thị Thảo. Cơ cấu tổ chức: Gồm 03 tổ chuyên môn (24 giảng viên): Tổ bộ môn Cơ sở (Tổ trưởng: Lê Thị Hiền), Tổ bộ môn Phương pháp chuyên ngành (Tổ trưởng: Phạm Quỳnh Hương), Tổ Giáo dục Đặc biệt (Tổ trưởng: Vũ Duy Chinh). 
2014 – Nay: Khoa Giáo dục Mầm non có 23 giảng viên. Đến năm học 2017 - 2018, Khoa có 29 giảng viên. Ban Chủ nhiệm: Trưởng khoa: Lê Thị Hiền, Phó Trưởng khoa: Nguyễn Thị Thảo. Cơ cấu tổ chức: Gồm 03 tổ chuyên môn: Tổ bộ môn Cơ sở (13 giảng viên; tổ trưởng: Nguyễn Thị Bích Thủy), Tổ bộ môn Phương pháp chuyên ngành (11 giảng viên; tổ trưởng: Phạm Quỳnh Hương), Tổ bộ môn Giáo dục Đặc biệt (05 giảng viên; tổ trưởng: Vũ Duy Chinh). 
 
2. Các ngành đào tạo
2.1. Ngành Giáo dục Mầm non: đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng, trung cấp; liên kết đào tạo giáo viên mầm non trình độ đại học; bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục mầm non và nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non. 
- Đào tạo giáo viên mầm non trình độ trung cấp: Hệ chính qui: tập trung 02 năm, cấp bằng trung học chuyên nghiệp. Hệ vừa làm vừa học: 02 năm, cấp bằng trung học chuyên nghiệp. 
- Đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng: Hệ chính qui: tập trung 03 năm, cấp bằng cử nhân. Hệ vừa làm vừa học: 03 năm, cấp bằng cử nhân. 
2.2.Ngành Giáo dục Đặc biệt: đào tạo giáo viên chuyên ngành giáo dục đặc biệt trình độ cao đẳng chính qui, tập trung 03 năm, cấp bằng cử nhân. 
Một số hoạt động nổi bật
Đào tạo: Số HSSV tốt nghiệp: Hệ chính quy: trung cấp: 4.076, cao đẳng: 5.957. Hệ không chính quy: sơ cấp và trung cấp: 4.544, cao đẳng: 3.637. Qui mô đào tạo: Hệ chính quy: 1.778, hệ không chính quy: 311. Chất lượng đào tạo: HSSV ra trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt. Nhiều HSSV là cán bộ quản lý và giáo viên giỏi các cấp tại các nhà trường, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt. Khoa Giáo dục Mầm non phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu về khoa học giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 
Nghiên cứu khoa học: Giảng viên: Chủ trì và tham gia nghiên cứu 23 đề tài cấp Bộ. Có 23 đề tài cấp trường đã được nghiệm thu, 02 đề tài đang triển khai nghiên cứu. Nhiều báo cáo khoa học của giảng viên đã được đăng tải trên tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Sinh viên: đã có 250 sinh viên làm Tiểu luận Nghiệp vụ sư phạm cuối khóa, kết quả 100% đạt khá, giỏi. Xây dựng chương trình, biên soạn hệ thống tài liệu học tập phục vụ đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, đảm bảo chuẩn đầu ra đã được công bố. 
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên: Đội ngũ giảng viên của Khoa thường xuyên cập nhật thông tin khoa học giáo dục về đổi mới dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy; Thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, trường; Học tập các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy và kiến thức chuyên ngành do các chuyên gia trong và ngoài nước thực hiện. Hiện nay, Khoa Giáo dục Mầm non có 01 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 13 thạc sĩ, 04 học viên cao học, 10 cử nhân đại học. Giảng viên có trình độ sau đại học chiếm tỉ lệ 66%.
Rèn luyện tay nghề cho HSSV: Tổ chức thường kỳ nhiều hoạt động nghiệp vụ như Hội thi làm đồ dùng đồ chơi, Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm, các hoạt động ngoại khóa văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp, giúp HSSV ra trường thích ứng với thực tiễn xã hội.
3.Thành tích
Khen thưởng tập thể Khoa: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2002), 05 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1994 - 2011), 02 Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa (1999 - 2006), 05 Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa và của Nhà trường. 
Khen thưởng các đơn vị trực thuộc Khoa: 05 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1998, 1999, 2000, 2001, 2005), 01 Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa (2001), 09 Giấy khen của Trường.
Khen thưởng các cá nhân: 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 12 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 05 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa, 47 lượt cá nhân được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 08 lượt cá nhân được công nhận là Giảng viên giỏi, nhiều cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen của tổ chức Công đoàn các cấp và Nhà trường.