Giới thiệu

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý đào tạo các chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt của Nhà trường.      
2. Nhiệm vụ 
2.1. Công tác đào tạo
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo chuyên ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Đặc biệt và một số học phần khác theo kế hoạch chung của Trường: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra theo cam kết đã được công bố.
2.2. Công tác khoa học và công nghệ, đảm bảo chất lượng, hợp tác quốc tế
a) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ theo sự phân cấp và phân công của Hiệu trưởng;
b) Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp;
c) Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi Khoa.
2.3. Công tác quản lý giảng viên, người lao động khác và người học
a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc Khoa; 
b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động khác, người học thuộc Khoa .
2.4. Công tác khác 
a) Phối hợp với Trường Mầm non Thực hành xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Thực hành;
b) Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thuộc phạm vi Khoa phụ trách;
c) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các hoạt động của Khoa theo quy định;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.